Team Gedved, Cykelmotion

Vedtægter

§ 1.            Team Gedved er en cykelklub, hvor alle kan deltage. Formålet er at arrangere sportslige og sociale tiltag til cyklismens fremme.

§ 2.            Som aktiv medlem kan optages personer, som har interesse for motionscykling.

§ 3.            Kontingentet indbetales inden 1. April i regnskabsåret, der følger kalenderåret. Alle beløb skal indsættes på konto, hvortil kun formanden/Kasseren kan indsætte og hæve. Har et medlem ikke betalt kontingent, kan vedkommende slettes som medlem.

§ 4.            Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed afholdes i Marts måned i Gedved by. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel gennem opslag og annoncering. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5.            Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 6.            Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, en formand, en kasserer, en sekretær samt to menige bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en 2-årig periode. Formanden, sekretæren, et bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant afgår i ulige årstal. Kasseren, 1 bestyrelsesmedlem, samt 2 suppleanter afgår i lige årstal.

§ 7.            Dagsorden for generalforsamlingen.

               1. Valg af dirigent.

            2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

            3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

            4. Behandling af indkomne forslag.

            5. Fremlæggelse af næste års budget.

            6. Valg af bestyrelse, der konstituerer sig efter første generalforsamling.

            7. Valg af 1 suppleant.

            8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

            9. Evt.

 

§ 8.            Klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Opløsning kræver at ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

§ 9.            Ved en eventuel opløsning af klubben, skal klubbens formue anvendes til fordel for velgørende formål i lokalområdet.

                  Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 15. november 1999 i Gedved.

                    På generalforsamlingen den 23. Oktober 2014 blev vedtaget ændringer til § 2. 3. 4.

 

Vedtægter